Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Fungerande och stabil infrastruktur är grunden för framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar måste industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för ekonomiska liksom miljömässiga utmaningar. Innovation och teknologiska framsteg bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen vilket i sin tur kan leda till en mer effektiv och jämlik resursanvändning. Investeringar i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation ger förutsättningar för en hållbar utveckling.

Läs mer om mål 9 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 9.1 – Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Indikator 9.1.1 – Andel av befolkningen på landsbygden som bor inom 2 km från en väg som är farbar året om

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 9.1.2 Passagerar – och godsvolymer fördelat på trafikslag

Nyckeltal

2019

142 000miljoner

är antalet personkilometer i persontransportarbete i Sverige

2019

104 000miljoner

är mängden tonkilometer i godstransportarbete i Sverige

Tabell

Persontransportarbete i Sverige

Miljoner personkilometer

 VägtrafikBantrafikSjöfartLuftfart
2019 110 360 17 322 1 656 13 057
2018 111 375 16 284 1 599 13 490
2017 110 993 15 978 1 616 13 507
2016 109 547   1 569 12 605
2015     1 549 11 878

Källa: Transportarbete, Trafikanalys

Nya modeller har använts för att beräkna transportarbetet, vilket medför att det inte finns uppgifter för alla åren i tabellen.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Godstransportarbete i Sverige

Miljoner tonkilometer

 VägtrafikBantrafikSjöfartLuftfart
2019 52 762 21 405 29 612 ..
2018 53 092 22 074 30 098 38
2017 51 488   29 874 40
2016 52 433   28 372 36
2015 50 166   28 684 36

Källa: Transportarbete, Trafikanalys

Nya modeller har använts för att beräkna transportarbetet, vilket medför att det inte finns uppgifter för alla åren i tabellen.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 9.1.3(N) – Andel av befolkningen som har enkel tillgång till kollektivtrafik

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018

82%

av kvinnor i Sverige har enkel tillgång till kollektivtrafik

2018

80%

av män i Sverige har enkel tillgång till kollektivtrafik

Diagram

Befolkning som har enkel tillgång till kollektivtrafik inom respektive utanför tätort

Andel i procent

Diagram: Befolkning som har enkel tillgång till kollektivtrafik inom respektive utanför tätort

Källa: Befolkningen i kollektivtrafiknära läge, SCB

Tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Befolkning som har enkel tillgång till kollektivtrafik, 2018

Andel i procent av kvinnor, män

Diagram: Befolkning som har enkel tillgång till kollektivtrafik efter kön, 2018

Källa: Befolkningen i kollektivtrafiknära läge, SCB

Tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 9.2 – Främja inkluderande och hållbar industrialisering

Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade länderna.

Indikator 9.2.1 – Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av BNP och per capita

Nyckeltal

2019

13%

är tillverkningsindustrins andel av Sveriges BNP

Tabell

Tillverkningsindustrins förädlingsvärde

  Andel av BNP Per capita i SEK
2019 13,0 63 716
2018 13,0 61 836
2017 13,0 59 991
2016 13,2 58 694
2015 13,6 59 152
2014 13,1 53 791
2013 13,3 52 978
2012 13,9 54 736

Indikator 9.2.2 – Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen

Nyckeltal

2019

5%

av kvinnor 15-74 år i Sverige är sysselsatta inom tillverkningsindustrin

2019

14%

av män 15-74 år i Sverige är sysselsatta inom tillverkningsindustrin

Diagram

Sysselsatta 15-74 år inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen

Andel i procent

Diagram: Sysselsatta 15-74 år inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB

Uppgifterna för 2006 och 2007 baseras på länkade data.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 9.3 – Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader [redovisas ej]

Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader.

Indikator 9.3.1 – Andelen småskaliga industriföretag av industrins totala förädlingsvärde

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 9.3.2 – Andelen småskaliga industriföretag med lån eller kreditram

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 9.4 – Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dessa hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Indikator 9.4.1 – Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde

Nyckeltal

2018

12ton

koldioxid per miljoner kronor förädlingsvärde släpps ut i Sverige

Diagram

Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde

Ton koldioxid per miljoner kronor förädlingsvärde

Diagram: Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 9.4.2(N) – Antal arbetsställen, omsättning, export och förvärvsarbetande inom miljösektorn i Sverige

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2018

19 275kvinnor

i Sverige förvärvsarbetar inom miljösektorn

2018

47 529män

i Sverige förvärvsarbetar inom miljösektorn

Diagram

Arbetsställen inom miljösektorn

Diagram: Arbetsställen inom miljösektorn

Diagram

Nettoomsättning och export inom miljösektorn

Diagram: Nettoomsättning och export inom miljösektorn

Diagram

Förvärvsarbetande inom miljösektorn

Antal kvinnor, män och samtliga

Diagram: Förvärvsarbetande inom miljösektorn efter kön

Kommentarer

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 9.4.3(N) – Industrins investeringar i miljöskydd per miljöområde

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

7 451mkr

är industrins investeringar i miljöskydd i Sverige

Diagram

Miljöskyddsinvesteringar efter område

Diagram: Miljöskyddsinvesteringar efter område

Delmål 9.5 – Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Förbättra forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.

Indikator 9.5.1 – Utgifter för forskning och utveckling som andel av BNP

Nyckeltal

2019

3,4%

av Sveriges BNP är utgifter för forskning och utveckling

Tabell

Utgifter för forskning och utveckling

Andel i procent av BNP

 Procent
2019 3,41
2018 3,32
2017 3,36
2016 3,25
2015 3,22
2014 3,10
2013 3,26

Indikator 9.5.2 – Forskare per miljoner invånare

Nyckeltal

2019

30%

av forskare i Sverige är kvinnor

2019

70%

av forskare i Sverige är män

Diagram

Forskare efter kön

Antal per miljoner invånare

  Antal Kvinnor Män Ej fördelat
2019 7 517 2 219 5 286 11
2018 7 359 .. .. 7 359
2017 7 129 2 024 5 105 0
2016 7 060 .. .. 7 060
2015 6 783 1 882 4 887 13
2014 6 844 .. .. 6 844
2013 6 664 1 913 4 723 28

Källa: Forskning och utveckling i Sverige, SCB

Könsdimensionen efterfrågas ojämna år.

Årsverken i privat icke-vinstdrivande sektor är inte uppdelade på kön år 2013 och år 2015, varför det uppstår en post som är ej fördelad för dessa år.

Från referensår 2019 modellberäknas uppgifter för delsektorn lokala och regionala FoU enheter och ingen fördelning på kön görs för denna delsektor, varför det uppstår en post som är ej fördelad år 2019.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 9.a – Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer

Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling.

Indikator 9.a.1 – Totala offentliga flöden till utvecklingsländer till infrastruktur

Nyckeltal

2019

2 825mkr

är de svenska offentliga flödena till infrastruktur i utvecklingsländer

Diagram

Offentliga flöden från Sverige till utvecklingsländer till infrastruktur

Diagram: Offentliga flöden från Sverige till utvecklingsländer till infrastruktur

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 9.b – Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri [redovisas ej]

Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna, inklusive genom att säkerställa en gynnsam policymiljö för exempelvis industriell diversifiering och förädling av råvaror.

Indikator 9.b.1 – Andelen förädlingsvärde för medel- och högteknologiska företag i totala förädlingsvärdet

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 9.c – Tillgång till informations- och kommunikatinsteknik för alla

Väsentligt ökad tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till Internet i de minst utvecklade länderna senast 2020.

Indikator 9.c.1 – Andel av befolkningen som täcks av mobilnät fördelat på teknik

Nyckeltal

2019

100%

av befolkningen i Sverige har tillgång till mobiltelefonnät

Tabell

Hushåll som täcks av mobilnät fördelat på teknik

Andel i procent

  Andel med tillgång till fast bredband via HSPA (3G) per 100 hushåll Andel med tillgång till fast bredband via LTE (4G) per 100 hushåll Andel med tillgång till fast telefoni via GSM (2G) per 100 hushåll (inkluderar även enklare datatjänster)
2019 100,0 100,0 100,0
2018 100,0 100,0 100,0
2017 100,0 100,0 100,0
2016 99,9 100,0 ..
2015 99,9 100,0 ..

Senast uppdaterad: 2021-03-10