Till innehåll på sidan

Tillgångar och skulder

Undersökningar om Tillgångar och skulder

Hushållens tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistik över hushållens tillgångar och skulder finns för åren 1999–2007. Statistiken visar fördelning och sammansättning av befolkningens tillgångar och skulder.

Ekonomi, Förmögenhet, Tillgångar och skulder, Välfärd

Studieskulder och inbetalning av studiestöd

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Statistiken ger information om låntagarna och skuldstorlekar för studielånen samt återkrav och inbetalning av studiestöd. Statistiken och kvalitetsdeklarationer redovisas på CSN:s webbplats.

Tillgångar och skulder, Studiestöd

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken är en snabbstatistik och visar till exempel in- och utlåning till och från olika sektorer. Statistiken visar de svenska monetära finansinstitutens, MFI (inklusive utländska filialer) tillgångar och skulder fördelade på olika motparter och typer av finansobjekt.

Lån, Tillgångar och skulder

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

Aktier, Hushåll, Sparande, Tillgångar och skulder

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen som står under Finansinspektionens tillsyn förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

Aktier, Tillgångar och skulder

Försäkringsföretagens årsredogörelse

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Sparande, Tillgångar och skulder

Finansräkenskaper, kvartal och år

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Ekonomi, Finanser, Förmögenhet, Sparande, Tillgångar och skulder, Transaktioner

Sparbarometern

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Förmögenhet, Hushåll, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder

Finansmarknadsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Ekonomi, Hushåll, Lån, Räntor, Tillgångar och skulder

Betalningsbalansen (BoP)

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Aktier, Bytesbalans, Investeringar, Tillgångar och skulder, Tjänsteexport, Transaktioner, Transfereringar

Balansstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Företagsekonomi, Lån, Sparande, Tillgångar och skulder

Företagens utländska handelskrediter

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet och visar företagens kundfordringar och leverantörsskulder gentemot utländska företag fördelat på koncernföretag och övriga.

Företagsekonomi, Tillgångar och skulder

Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar också vilka placerings- och låneformer som kommunerna och regionerna har valt.

Ekonomi, Tillgångar och skulder

Offentligt ägda företag

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken innehåller uppgifter om omfattning, verksamhet och ekonomi för de företag som ägs av stat, regioner och kommuner. Variabler är bland annat antal företag och antal anställda, skulder och eget kapital, nettoomsättning, tillgångar, avkastning och soliditet.

Företagsekonomi, Tillgångar och skulder

Den svenska statsskulden

Statistikansvarig myndighet: Riksgälden

Statistiken visar statsskuldens storlek, sammansättning och förändring över tid.

Ekonomi, Lån, Tillgångar och skulder