Till innehåll på sidan

Tillgångar och skulder

Undersökningar om Tillgångar och skulder

Hushållens tillgångar och skulder

Statistik över hushållens tillgångar och skulder finns för åren 1999–2007. Statistiken visar fördelning och sammansättning av befolkningens tillgångar och skulder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Förmögenhet Tillgångar och skulder Välfärd

Studieskulder och inbetalning av studiestöd

Statistik om studieskulder och inbetalning av studiestöd publiceras i en databas på CSN:s (Centrala studiestödsnämnden) webbplats. Här finns uppgifter för många år tillbaka, vissa ända från 2009. Äldre statistik (från 1965) finns i pdf-format.

Statistikansvarig myndighet: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Etiketter: Tillgångar och skulder Studiestöd

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Statistiken är en snabbstatistik och visar till exempel in- och utlåning till och från olika sektorer. Statistiken visar de svenska monetära finansinstitutens, MFI (inklusive utländska filialer) tillgångar och skulder fördelade på olika motparter och typer av finansobjekt.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Lån Tillgångar och skulder

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Aktier Hushåll Sparande Tillgångar och skulder

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistiken visar hur de större försäkringsföretagen som står under Finansinspektionens tillsyn förvaltar sina tillgångar, vilka premier som betalas in respektive vilka belopp som betalas ut, hur bolagens finansiella skulder fördelas med mera. Statistiken innehåller även information om premieinkomster och försäkringsersättningar.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Aktier Tillgångar och skulder

Försäkringsföretagens årsredogörelse

Statistiken visar resultat- och balansräkning per år samt resultatanalys, det vill säga resultatet uppdelat efter försäkringsgren, för de försäkringsföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Sparande Tillgångar och skulder

Finansräkenskaper, kvartal och år

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Ekonomi Finanser Förmögenhet Sparande Tillgångar och skulder Transaktioner

Sparbarometern

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Förmögenhet Hushåll Lån Sparande Tillgångar och skulder

Finansmarknadsstatistik

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Ekonomi Hushåll Lån Räntor Tillgångar och skulder

Betalningsbalansen (BoP)

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Aktier Bytesbalans Investeringar Tillgångar och skulder Tjänsteexport Transaktioner Transfereringar

Balansstatistik

Statistiken visar företagens finansiella tillgångar och skulder i form av ställningsvärden och transaktioner.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Lån Sparande Tillgångar och skulder

Företagens utländska handelskrediter

Statistiken ger kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella företagens handelskrediter mot utlandet och visar företagens kundfordringar och leverantörsskulder gentemot utländska företag fördelat på koncernföretag och övriga.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Tillgångar och skulder

Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder

Statistiken visar kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar också vilka placerings- och låneformer som kommunerna och regionerna har valt.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Tillgångar och skulder

Offentligt ägda företag

Statistiken innehåller uppgifter om omfattning, verksamhet och ekonomi för de företag som ägs av stat, regioner och kommuner. Variabler är bland annat antal företag och antal anställda, skulder och eget kapital, nettoomsättning, tillgångar, avkastning och soliditet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Företagsekonomi Tillgångar och skulder

Den svenska statsskulden

Statistiken visar statsskuldens storlek, sammansättning och förändring över tid.

Statistikansvarig myndighet: Riksgälden

Etiketter: Ekonomi Lån Tillgångar och skulder