Till innehåll på sidan

Departementsremisser från SCB

Här listas SCB:s senaste svar på departementsremisser.

I beredningen av regeringsärenden – vanligtvis om ändringar i lagar eller förordningar – ska nödvändiga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Regeringen skickar ett förslag i form av ett betänkande eller en promemoria som en remiss till berörda myndigheter som svarar. Här är de remisser som SCB lämnat svar på. 

2022

Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37) (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2022/2371
Inkommen: 2022-06-20
Handläggare: Maj Eriksson Gothe
Senaste svarsdatum: 2022-10-07
Besvarad: 2022-10-04

Remissyttrande av promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2022/2556
Inkommen: 2022-07-05
Handläggare: Annika Lundbäck Melz
Senaste svarsdatum: 2022-11-08
Besvarad: 2022-10-04

Svar på remittering av SOU 2022:13 Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

Miljödepartementet
Diarienummer: A2022/1987
Inkommen: 2022-05-16
Handläggare: Martin Villner
Senaste svarsdatum: 2022-10-01
Besvarad: 2022-09-20

Miljömålsberednings delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck, SOU 2022:15

Miljödepartementet
Diarienummer: A2022/2046
Inkommen: 2022-05-20
Handläggare: Nils Brown
Senaste svarsdatum: 2022-09-19
Besvarad: 2022-09-06

Remissvar gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller införandet av nya moduler för miljöräkenskaper, COM(2022) 329

Finansdepartementet
Diarienummer: A2022/2601
Inkommen: 2022-07-12
Handläggare: Susanna Roth
Senaste svarsdatum: 2022-08-24
Besvarad: 2022-08-22

Remissyttrande Centrala studiestödsnämndens redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2022/1959
Inkommen: 2022-05-12
Handläggare: Maj Eriksson Gothe
Senaste svarsdatum: 2022-08-01
Besvarad: 2022-06-21

Gd-beslut Yttrande om betänkandet Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103) (pdf)

Försvarsdepartementet
Diarienummer: A2022/0183
Inkommen: 2022-01-14
Handläggare: Daniel Molén
Senaste svarsdatum: 2022-04-14
Besvarad: 2022-04-12

Gd-beslut Remissvar från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2021/4552
Inkommen: 2021-12-13
Handläggare: Linda Larserö
Senaste svarsdatum: 2022-04-30
Besvarad: 2022-04-12 

Yttrande Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (pdf)

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: A2022/0783
Inkommen: 2022-02-21
Handläggare: Daniel Granqvist
Senaste svarsdatum: 2022-05-25
Besvarad: 2022-05-10

Yttrande Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart (SOU 2021:98) (pdf)

Näringsdepartementet
Diarienummer: A2022/0703
Inkommen: 2022-02-16
Handläggare: Maj Eriksson Gothe
Senaste svarsdatum: 2022-05-20
Besvarad: 2022-05-10

Yttrande Departementspromemoria 2022:4 Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2022/1063
Inkommen: 2022-03-09
Handläggare: Maj Eriksson Gothe
Senaste svarsdatum: 2022-06-09
Besvarad: 2022-05-10

Remissyttrande över EU:s dataakt (pdf)

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: A2022/2171
Inkommen: 2022-05-04
Handläggare: Marie Haldorson
Senaste svarsdatum: 2022-06-03
Besvarad: 2022-06-03

Remissyttrande EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter (pdf)

Miljödepartementet
Diarienummer: A2022/1565
Inkommen: 2022-04-12
Handläggare: Martin Villner
Senaste svarsdatum: 2022-06-12
Besvarad: 2022-06-07

Promemorian Garantitillägg i bostadstillägget (pdf) 

Socialdepartementet
Diarienummer: A2022/0862
Inkommen: 2022-02-24
Handläggare: Marie Lidéus
Senaste svarsdatum: 2021
Besvarad: 2022-03-11 

Energimyndighetens rapport ”Första, andra, tredje…Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS” (pdf)

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/4704
Inkommen: 2021-12-22
Handläggare: Carina Josefsson Ortiz
Senaste svarsdatum: 2022-03-31
Besvarad: 2022-03-15 

Säker och kostnadseffektiv IT-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift (pdf)

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: A2021/4687
Inkommen: 2021-12-21
Handläggare: Christina Lekeborn
Senaste svarsdatum: 2022-03-21
Besvarad: 2021-03-15

Remissyttrande - betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Justitiedepartementet
Diarienummer: A2021/4267
Inkommen: 2021-11-22
Handläggare: Georg Andersson
Senaste svarsdatum: 2022-02-22
Besvarad: 2022-02-15

Yttrande över remiss - En paneuropeisk privat pensionsprodukt (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/4220
Inkommen: 2021-11-18
Handläggare: Nils-Henrik Jansson
Senaste svarsdatum: 2022-02-18
Besvarad: 2022-02-01 

Remiss angående En förbättrad förpackningsinsamling – Nya roller för kommuner och producenter (M2021/02118) (pdf)

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/4024
Inkommen: 2021-11-05
Handläggare: Staffan Åkerblom
Senaste svarsdatum: 2022-02-07
Besvarad: 2022-02-01 

Remiss angående Promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv (pdf)

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/4021
Inkommen: 2021-11-04
Handläggare: Julien Moeys
Senaste svarsdatum: 2022-02-04
Besvarad: 2022-02-01 

Remiss angående Utkast till lagrådsremiss – Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2021/4052
Inkommen: 2021-11-09
Handläggare: Karin Wegfors
Senaste svarsdatum: 2022-02-08
Besvarad: 2022-02-01

2021


Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77) (pdf)

Kulturdepartementet
Diarienummer: A2021/4190
Inkommen: 2021-11-16
Handläggare: Maj Eriksson Gothe
Senaste svarsdatum: 2022-02-16
Besvarad: 2022-01-18

Remissvar över betänkandet SOU 2021:60
Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (pdf)

Näringsdepartementet
Diarienummer: A2021/3717
Inkommen: 2021-10-13
Handläggare: Lisa Levinsson
Senaste svarsdatum: 2022-01-24
Besvarad: 2022-01-18

Remissyttrande Slutbetänkande Vilja välja vård (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2021/3147
Inkommen: 2021-09-09
Handläggare: Maj Eriksson Gothe
Senaste svarsdatum: 2021-12-10
Besvarad: 2021-11-23 

Remissvar över promemoria om höjd omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/3524
Inkommen: 2021-10-01
Handläggare: Anna Björk
Senaste svarsdatum: 2021-12-10
Besvarad: 2021-12-07 

Yttrande om Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (pdf)

Försvarsdepartementet
Diarienummer: A2021/3361
Inkommen: 2021-09-22
Handläggare: Daniel Molén
Senaste svarsdatum: 2022-01-10
Besvarad: 2021-12-07 

Remiss avseende förslaget om klimatdeklarationer för resor (pdf)

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: A2021/3146
Inkommen: 2021-09-09
Handläggare: Nils Brown
Senaste svarsdatum: 2021-11-04
Besvarad: 2021-10-26 

Stärkt fokus på framtiden forskningsinfrastruktur (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2021/3504
Inkommen: 2021-10-01
Handläggare: Susanne Dallöf
Senaste svarsdatum: 2022-01-12
Besvarad: 2021-12-21 

Remiss Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/2744
Inkommen: 2021-07-12
Handläggare: Lisa Levinsson
Senaste svarsdatum: 2021-11-01
Besvarad: 2021-10-26

En god kommunal hushållning (SOU 2021:75) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/3651
Inkommen: 2021-10-08
Handläggare: Marie Glanzelius
Senaste svarsdatum: 2022-01-10
Besvarad: 2021-12-07 

Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen (M2021/01629) (pdf)

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/3539
Inkommen: 2021-10-04
Handläggare: Staffan Åkerblom
Senaste svarsdatum: 2022-01-10
Besvarad: 2021-12-07 

Promemoria Säkerhet vid hantering av utvinningsavfall (M2021/02019) (pdf) 

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/3890
Inkommen: 2021-10-26
Handläggare: Louise Sörme
Senaste svarsdatum: 2021-12-17
Besvarad: 2021-12-07 

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80) (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2021/3791
Inkommen: 2021-10-19
Handläggare: Johan Åhman
Senaste svarsdatum: 2022-01-31
Besvarad: 2021-12-07 

Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2021/3612
Inkommen: 2021-10-07
Handläggare: Jenny Lindberg
Senaste svarsdatum: 2022-01-15
Besvarad: 2021-12-07

Remissyttrande - Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/2188
Inkommen: 2021-09-10
Handläggare: Henrik von Hofsten
Senaste svarsdatum: 2021-11-12
Besvarad: 2021-11-02

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/2534
Inkommen: 2021-06-28
Handläggare: Karin Wegfors
Senaste svarsdatum: 2021-10-15
Besvarad: 2021-10-12 

Remiss av SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (pdf) 

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/2529
Inkommen: 2021-06-28
Handläggare: Karin Hedeklint
Senaste svarsdatum: 2021-10-25
Besvarad: 2021-09-02 

Remiss av Ds 2021:16, 17 och 18  om genomförande av principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd

16 (pdf)

17 (pdf)

18 (pdf)

Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: A2021/2264
Inkommen: 2021-06-08
Handläggare: Hans Heggemann
Senaste svarsdatum: 2021-09-15
Besvarad: 2021-09-02

Remiss Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1091 om integrerad statistik över jordbruksföretag (pdf) 

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/2965
Inkommen: 2021-08-25
Handläggare: Jörgen Brewitz
Senaste svarsdatum: 2021-09-27
Besvarad: 2021-09-14 

Remiss Rapport Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar (pdf) 

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/2014
Inkommen: 2021-05-20
Handläggare: Sofia Bergsten
Senaste svarsdatum: 2021-09-20
Besvarad: 2021-09-14 

Remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24) (pdf) 

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/2387
Inkommen: 2021-06-16
Handläggare: Louise Sörme
Senaste svarsdatum: 2021-10-01
Besvarad: 2021-09-28 

Remittering av Naturvårdsverkets rapport med förslag till ändringar i Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434) (pdf) 

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/2738
Inkommen: 2021-07-12
Handläggare: Ylva Andrist Rangel
Senaste svarsdatum: 2021-10-01
Besvarad: 2021-09-28 

Remiss Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) (pdf) 

Justitiedepartementet
Diarienummer: A2021/2142
Inkommen: 2021-05-31
Handläggare: Kajsa Edholm
Senaste svarsdatum: 2021-10-08
Besvarad: 2021-09-28

Remissvar gällande - Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study
(LIS) - Delrapport från Utredningen om statistik över
hushållens tillgångar och skulder (Fi 2021:02) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/2153
Inkommen: 2021-08-17
Handläggare: Petra Renner
Senaste svarsdatum: 2021-09-01
Besvarad: 2021-08-30

Remiss avseende SOU 2021:9 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (pdf)

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: A2021/1479
Inkommen: 2021-04-14
Handläggare: Hakim Sjöström
Senaste svarsdatum: 2021-08-16
Besvarad: 2021-08-09

Remiss från Nordiska rådet – Reform av de nordiska personnumren (pdf) 

Riksdagen
Diarienummer: A2021/1826
Inkommen: 2021-05-05
Handläggare: Karin Wegfors
Senaste svarsdatum: 2021-06-30
Besvarad: 2021-06-08

Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (pdf)

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: A2021/2031
Inkommen: 2021-05-21
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2021-06-24
Besvarad: 2021-06-08 

Remiss av promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (pdf)

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: A2021/1322
Inkommen: 2021-03-30
Handläggare: Christian Ekström
Senaste svarsdatum: 2021-06-30
Besvarad: 2021-06-08

Yttrande om struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Justitiedepartementet
Diarienummer: Dnr A2021/1069
Inkommen: 2021-03-11
Handläggare: Daniel Molén
Senaste svarsdatum: 2021-06-11
Besvarad: 2021-05-25

Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: Dnr A2021/1255
Inkommen: 2021-03-25
Handläggare: Catarina Annetorp Hörnsten
Senaste svarsdatum: 2021-06-25
Besvarad: 2021-05-11

Remiss av Läkemedelsverkets hemställan avseende en tillfällig sekretessbrytande bestämmelse för uppgifter ur det nationella vaccinationsregistret (pdf) 

Socialdepartementet
Diarienummer: Dnr A2021/1810
Inkommen: 2021-05-04
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2021-05-20
Besvarad: 2021-05-11

Remiss av betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: Dnr A2021/1313
Inkommen: 2021-03-29
Handläggare: Leonora Uddhammar
Senaste svarsdatum: 2021-09-01
Besvarad: 2021-05-11 

Remittering av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan avseende 114 kap. socialförsäkringsbalken (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: Dnr A2021/0755
Inkommen: 2021-02-18
Handläggare: Elin Steno
Senaste svarsdatum: 2021-05-24
Besvarad: 2021-05-11

Remiss om promemorian Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Finansdepartementet
Diarienummer: Dnr A2021/1579
Inkommen: 2021-04-20
Handläggare: Simon Abraham
Senaste svarsdatum: 2021-05-21
Besvarad: 2021-05-11

Remittering av promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Socialdepartementet
Diarienummer: Dnr A2021/1010
Inkommen: 2021-03-08
Handläggare: Johan Lindberg
Senaste svarsdatum: 2021-05-10
Besvarad: 2021-04-27

Remiss av SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: Dnr A2021/0474
Inkommen: 2021-02-02
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2021-05-07
Besvarad: 2021-04-27

Remiss av utkast till rapport om hur Sverige genomför Århuskonventionen 

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/1051
Inkommen: 2021-03-10
Handläggare: Petra Nilsson
Senaste svarsdatum: 2021-05-10
Besvarad: 2021-04-27

Remiss av SOU 2020:82 Avgifter för information i elektrisk form (pdf)

Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: A2021/0422
Inkommen: 2021-01-29
Handläggare: Annika Lundbäck Melz
Senaste svarsdatum: 2021-04-29
Besvarad: 2021-04-13

Remittering av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (pdf)

Miljödepartementet
Diarienummer: A2021/0909
Inkommen: 2021-02-26
Handläggare: Susanna Roth
Senaste svarsdatum: 2021-04-30
Besvarad: 2021-04-13

Remiss av promemoria Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/0194
Inkommen: 2021-01-14
Handläggare: Barbro Olsson
Senaste svarsdatum: 2021-04-12
Besvarad: 2021-03-30

Remissyttran – Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2021/0227
Inkommen: 2021-01-18
Handläggare: Robert Hansson
Senaste svarsdatum: 2021-04-15
Besvarad: 2021-03-30

Remissvar gällande – 55 år och karensval (SOU 2020:65) (pdf)

Näringsdepartementet

Diarienummer: A2020/4413
Inkommen: 2020-12-17
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2021-04-15
Besvarad: 2021-03-30

Remiss av Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/0197
Inkommen: 2021-01-14
Handläggare: Marie Hollertz
Senaste svarsdatum: 2021-04-14
Besvarad: 2021-03-30

Remiss av Boverkets rapport 2020:21 Mått på bostadsbristen (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/0206
Inkommen: 2021-01-14
Handläggare: Marie Hollertz
Senaste svarsdatum: 2021-04-14
Besvarad: 2021-03-30

Remiss – Remiss av promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/4458
Inkommen: 2020-12-18
Handläggare: Barbro Olsson
Senaste svarsdatum: 2021-03-21
Besvarad: 2021-03-16

Remiss – av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/0061
Inkommen: 2021-01-08
Handläggare: Eiwor Höglund Dávila
Senaste svarsdatum: 2021-04-12
Besvarad: 2021-03-16

Remiss – av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen (pdf)

Miljödepartementet
Diarienummer: A2020/3972
Inkommen: 2020-11-19
Handläggare: Carina Josefsson Ortiz
Senaste svarsdatum: 2021-02-22
Besvarad: 2021-03-16

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om statistik (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2021/0726
Inkommen: 2021-02-17
Handläggare: Dolan Haddad
Senaste svarsdatum: 2021-03-17
Besvarad: 2021-03-09

Remissyttrande avseende Slutbetänkande Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2020/4395
Inkommen: 2020-12-16
Handläggare: Maj Eriksson Gothe
Senaste svarsdatum: 2021-03-19
Besvarad: 2021-03-09

Remiss avseende Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (pdf) 

Kulturdepartementet
Diarienummer: A2020/4387
Inkommen: 2020-12-15
Handläggare: Katarina Wizell
Senaste svarsdatum: 2021-03-19
Besvarad: 2021-03-02

Remiss avseende Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/4388
Inkommen: 2020-12-15
Handläggare: Hans Heggemann
Senaste svarsdatum: 2021-02-22
Besvarad: 2021-02-16

Remiss avseende Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade 2021 (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/4253
Inkommen: 2020-12-08
Handläggare: Cristofer Remar
Senaste svarsdatum: 2021-02-15
Besvarad: 2021-02-02

Remiss avseende Yttrande över promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation (U2020/05409) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2020/3708
Inkommen: 2020-10-28
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2021-01-18
Besvarad: 2021-01-14

2020

Remiss En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2020/3040
Inkommen: 2020-09-10
Handläggare: Ann-Charlotte Larsson
Senaste svarsdatum: 2020-11-30
Besvarad: 2020-11-24

Remissyttrande - SOU 2020:31 En ny Mervärdesskattelag (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/3915
Inkommen: 2020-06-18
Handläggare: Anders Adolfsson
Senaste svarsdatum: 2020-11-30
Besvarad: 2020-11-24 

Remissyttrande Film – ett nytt område i den officiella statistiken (pdf)

Kulturdepartementet
Diarienummer: A2020/3801 
Inkommen: 2020-11-09
Handläggare: Bodil Mortensson
Senaste svarsdatum: 2020-12-06
Besvarad: 2020-11-24 

Remissyttrande Planering och dimensionering av gymnasial utbildning – (SOU 2020:33) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2020/3140
Inkommen: 2020-09-18
Handläggare: Jessica Olofsson Lado
Senaste svarsdatum: 2020-11-30
Besvarad: 2020-11-24

Remiss avseende ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37 (pdf)

Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: A2020/2574
Inkommen: 2020-07-02
Handläggare: Susanne Gullberg Brännström
Senaste svarsdatum: 2020-10-30
Besvarad: 2020-10-27

Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapperMiljödepartementet (pdf)

Diarienummer: A2020/2567
Inkommen: 2020-07-01
Handläggare: Mikael Szudy
Senaste svarsdatum: 2020-10-30
Besvarad: 2020-10-13

Remiss om Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare (pdf)

Näringsdepartementet
Diarienummer: A2020/3315
Inkommen: 2020-10-01
Handläggare: Mariah Nilsson
Senaste svarsdatum: 2020-10-09
Besvarad: 2020-10-07

Betänkande SOU 2020:24, Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2020/1952
Inkommen: 2020-05-15
Handläggare: Marie Mickelstrand
Senaste svarsdatum: 2020-08-18
Besvarad: 2020-08-11

Remiss om Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020 (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/3042
Inkommen: 2020-09-11
Handläggare: Barbro von Hofsten
Senaste svarsdatum: 2020-09-21
Besvarad: 2020-09-15

Remissvar gällande Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall” (pdf)

Miljödepartementet
Diarienummer: A2020/1293
Inkommen: 2020-03-20
Handläggare: Mikael Szudy
Senaste svarsdatum: 2020-06-19
Besvarad: 2020-06-09

Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/1481
Inkommen: 2020-04-03
Handläggare: Marcus Lodén
Senaste svarsdatum: 2020-07-03
Besvarad: 2020-06-09

Framtidens teknik i omsorgens tjänst, dnr S2020/01396/SOF (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: A2020/1360
Inkommen: 2020-02-19
Handläggare: Maj Eriksson Gothe
Senaste svarsdatum: 2020-08-14
Besvarad: 2020-06-09

Remiss av promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/1955
Inkommen: 2020-05-18
Handläggare: Malin Forsberg
Senaste svarsdatum: 2020-06-16
Besvarad: 2020-06-09

Remittering av promemorian Inkomstpensionstillägg (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: A2020/1147
Inkommen: 2020-03-12
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2020-07-12
Besvarad: 2020-06-09

Remiss avseende Vägen till en klimatpositiv framtid – SOU 2020:4 (pdf)
Miljödepartementet
Diarienummer: A2020/0818
Inkommen: 2020-02-19
Handläggare: Carina Josefsson Ortiz
Senaste svarsdatum: 2020-05-20
Besvarad: 2020-05-12 

Remiss avseende Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (Delbetänkande av Direktinvesteringsutredningen, SOU 2020:11) (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: A2020/1191
Inkommen: 2020-03-16
Handläggare: Rickard Rens
Senaste svarsdatum: 2020-05-11
Besvarad: 2020-04-28 

Remiss avseende Långtidsutredningen 2019, Huvudbetänkande SOU 2019:65 (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/0893
Inkommen: 2020-02-25
Handläggare: Helena Kaplan
Senaste svarsdatum: 2020-05-25
Besvarad: 2020-05-12

Remiss avseende Idéburen välfärd (SOU 2019:56) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/0133
Inkommen: 2019-01-13
Handläggare: Daniel Wester
Senaste svarsdatum: 2020-04-30
Besvarad: 2020-04-14

Remiss avseende Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/0586
Inkommen: 2019-02-05
Handläggare: Ulf Jonstad
Senaste svarsdatum: 2020-04-30
Besvarad: 2020-04-14

Remissyttrande avseende Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen 

Finansdepartementet
Diarienummer: A2020/0231
Inkommen: 2020-01-16
Handläggare: Karin Wegfors
Senaste svarsdatum: 2019-04-15
Besvarad: 2019-03-17

2019

Remissyttrande avseende Bättre studiestöd till äldre Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2019/4895
Inkommen: 2019-12-17
Handläggare: Anna Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2020-03-17
Besvarad: 2019-03-03

Remiss avseende promemorian ”Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter”
Miljödepartementet
Diarienummer: A2019/4488
Inkommen: 2019-11-28
Handläggare: Mikael Szudy
Senaste svarsdatum: 2020-02-28
Besvarad: 2020-02-18

Remiss angående ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)
Finansdepartementet
Diarienummer: A2019/4202
Inkommen: 2019-11-07
Handläggare: Elin Steno
Senaste svarsdatum: 2020-02-24
Besvarad: 2020-02-18

Remiss avseende analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018/79) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2019/2384
Inkommen: 2019-05-31
Handläggare: Bodil Mortensson
Senaste svarsdatum: 2019-09-03
Besvarad: 2019-08-27

Remiss avseende Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: A2019/0653
Inkommen: 2019-02-06
Handläggare: Johan Lindberg
Senaste svarsdatum: 2019-05-03
Besvarad: 2019-04-30

Remiss avseende Promemoria om ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m. (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: A2019/0948
Inkommen: 2019-02-25
Handläggare: Nadia Von Unge/ Anders Adolfsson
Senaste svarsdatum: 2019-04-24
Besvarad: 2019-04-16

Remissyttrande avseende Samspel för hälsa – Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (SOU 2018:80) (pdf)
Socialdepartementet
Diarienummer: A2019/0183
Inkommen: 2019-01-11
Handläggare: Fredrik Nilsson
Senaste svarsdatum: 2019-04-17
Besvarad: 2019-04-02

Yttrande på remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: A2019/0384
Inkommen: 2019-01-24
Handläggare: Viveka Palm
Senaste svarsdatum: 2019-02-15
Besvarad: 2019-02-12

Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) (pdf)
Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: A2019/1145
Inkommen: 2019-03-08
Handläggare: Petra Renner
Senaste svarsdatum: 2019-04-18
Besvarad: 2019-04-02

Remiss avseende: Rätt att forska- Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: A2018/0914
Inkommen: 2018-11-12
Handläggare: Annika Lundbäck Melz
Senaste svarsdatum: 2019-02-08
Besvarad: 2019-02-15

Remiss avseende Kommissionsförslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: A2019/0005
Inkommen: 2019-01-02
Handläggare: Johan Nyström
Senaste svarsdatum: 2019-01-21
Besvarad: 2019-01-15

2018

Remiss avseende Finansdepartementets promemoria Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/1075
Inkommen: 2018-08-13
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2018-08-20
Besvarad: 2018-08-16

Remiss avseende förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd. (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/879
Inkommen: 2018-06-07
Handläggare: Margareta Carlsson
Senaste svarsdatum: 2018-07-06
Besvarad: 2018-06-26

Remissyttrande gällande ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: 2018/794
Inkommen: 2018-05-21
Handläggare: Karin Wegfors
Senaste svarsdatum: 2018-06-25
Besvarad: 2018-06-19

Remissyttrande gällande Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: 2018/686
Inkommen: 2018-04-26
Handläggare: Bea Kalnins
Senaste svarsdatum: 2018-06-21
Besvarad: 2018-06-12

Remissvar gällande Krav på rapportering av betalningstider (pdf)

Näringsdepartementet
Diarienummer: 2018/676
Inkommen: 2018-04-25
Handläggare: Christina Thörne
Senaste svarsdatum: 2018-05-23
Besvarad: 2018-05-22

Remissyttrande gällande promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producent-
ansvaren (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2018/478
Inkommen: 2018-03-19
Handläggare: Mikael Szudy
Senaste svarsdatum: 2018-05-18
Besvarad: 2018-05-15

Remissyttrande Skolkostnadsutredningens betänkande, SOU 2016:66 (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2018-710
Inkommen: 2018-04-30
Handläggare: Per Andreasson
Senaste svarsdatum: 2018-05-14
Besvarad: 2018-05-14

Remissyttrande avseende Ökad styrning av myndigheternas lokalisering Dnr 2018/319 (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/319
Inkommen: 2018-02-19
Handläggare: Torbjörn Lindström
Senaste svarsdatum: 2018-05-18
Besvarad: 2018-05-15

Remiss avseende Översyn av Riksrevisionen Dnr: 2018/334 (pdf)

Riksdagsförvaltningen
Diarienummer: 2018/334
Inkommen: 2018-02-22
Handläggare: Magnus Häll
Senaste svarsdatum: 2018-05-23
Besvarad: 2018-05-08

Remiss avseende Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2018/211
Inkommen: 2018-02-01
Handläggare: Jenny Lindberg
Senaste svarsdatum: 2018-04-30
Besvarad: 2018-04-27

Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/432
Inkommen: 2018-03-13
Handläggare: Tina Svahn
Senaste svarsdatum: 2018-04-27
Besvarad: 2018-04-24

Remiss avseende reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/138
Inkommen: 2018-01-24
Handläggare: Anne Olsson
Senaste svarsdatum: 2018-04-23
Besvarad: 2018-04-19

Remissvar avseende Ett land att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (pdf)

Näringsdepartementet
Diarienummer: 2018/13
Inkommen: 2018-01-03
Handläggare: Susanna Roth
Senaste svarsdatum: 2018-04-06
Besvarad: 2018-04-03

Remiss avseende Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2018/23
Inkommen: 2018-01-04
Handläggare: Carina Ortiz
Senaste svarsdatum: 2018-04-04
Besvarad: 2018-03-27

Departementspromemorian Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2018/91
Inkommen: 2018-01-18
Handläggare: Per Andreasson
Senaste svarsdatum: 2018-03-30
Besvarad: 2018-03-27

Remissvar avseende Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning, nr 2017:32 (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2018/338
Inkommen: 2018-02-22
Handläggare: Jörgen Brewitz
Senaste svarsdatum: 2018-05-31
Besvarad: 2018-03-28

Remissyttrande SOU 2017 92 Transpersoner i Sverige (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2018/9
Inkommen: 2018-01-02
Handläggare: Mats Bergdahl
Senaste svarsdatum: 2018-03-19
Besvarad: 2018-03-16

Lantmäteriets promemoria Avskaffande av kvartersregistret inom fastighetsregistret (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: 2018/266
Inkommen: 2017-12-13
Handläggare: Martin Verhage
Senaste svarsdatum: 2018-03-15
Besvarad: 2018-03-07

Remissvar SOU 2017:88 Nästa steg Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2018/205
Inkommen: 2017-12-11
Handläggare: Katrina Wizell
Senaste svarsdatum: 2018-03-06
Besvarad: 2018-02-28

2017

Remiss avseende Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/1547
Inkommen: 2017-12-13
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2018-03-05
Besvarad: 2018-02-20

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94). (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/1548
Inkommen: 2017-12-13
Handläggare: Hans Heggemann
Senaste svarsdatum: 2018-03-09
Besvarad: 2018-02-21

Remiss gällande förbättrat genomförande av två direktiv på Avfallsområdet: – Förslag på ändringar för att förbättra genomförandet av avfallsdirektivet. – Förslag på ändringar för att förbättra genomförandet av elutrustningsdirektivet (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/1398
Inkommen: 2017-11-14
Handläggare: Lars Viklund
Senaste svarsdatum: 2018-02-14
Besvarad: 2018-02-13

Remiss av promemoria – En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i pris- och löneomräkningen (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/1490
Inkommen: 2017-12-05
Handläggare: Håkan Swan
Senaste svarsdatum: 2018-01-12
Besvarad: 2018-01-10

Remiss avseende Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79) (pdf)
Kulturdepartementet
Diarienummer: 2017/1359
Inkommen: 2017-10-30
Handläggare: Magnus Häll
Senaste svarsdatum: 2018-01-24
Besvarad: 2017-12-11

Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (pdf)
Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2017/1394
Inkommen: 2017-11-13
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-12-11
Besvarad: 2017-12-05

Remissvar: Remissvar från SCB angående
– Lantmäteriets rapport Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (2017:2)
– Boverkets rapport Digitala detaljplaner – Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt (2017:21) (pdf)

Departement/Myndighet: Näringsdepartementet
Diarienummer: Dnr 2017/1163
Inkommen: (datum) 2017-09-08
Handläggare: (på SCB) Karin Hedeklint
Senaste svarsdatum: 2017-12-04
Besvarad: 2017-12-01

Remissvar – Förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen, KOM (2017) 487 samt tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Att välkomna utländska direktinvesteringar men samtidigt skydda vitala intressen 2017 (494) (pdf)
Departement: Utrikesdepartementet
Diarienummer: 2017/1312
Inkommen: 2017-10-19
Handläggare: Georg Andersson
Senaste svarsdatum: 2017-11-27
Besvarad: 2017-11-17

Remissvar – Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) (pdf)
Departement: Socialdepartementet
Diarienummer: 2017/1136
Inkommen: 2017-09-05
Handläggare: Anna Hagman
Senaste svarsdatum: 2017-11-30
Besvarad: 2017-11-14

Remissvar – Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52) (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/998
Inkommen: 2017-07-11
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-11-10
Besvarad: 2017-11-07

Remissvar – Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66) Socialdepartementet (pdf)

Diarienummer: 2017/1134
Inkommen: 2017-09-04
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-11-06
Besvarad: 2017-11-01

Remissvar – Promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/1107
Inkommen: 2017-08-25
Handläggare: Annika Lundbäck-Melz
Senaste svarsdatum: 2017-11-22
Besvarad: 2017-11-02

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/1109
Inkommen: 2017-08-25
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-11-08
Besvarad: 2017-11-01

Remissvar – Energimarknadsinspektionens rapport "Ny modell för elmarknaden", (nr 2017:05) (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/1118
Inkommen: 2017-06-28
Handläggare: Mattias Arvidsson
Senaste svarsdatum: 2017-10-23
Besvarad: 2017-10-23

Remissvar – Promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21) (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/822
Inkommen: 2017-06-05
Handläggare: Annika Lundbäck Melz
Senaste svarsdatum: 2017-10-02
Besvarad: 2017-09-25

Remissvar – Nya skatteregler för företagssektorn (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/911
Inkommen: 2017-06-21
Handläggare: Johan Norberg
Senaste svarsdatum: 2017-09-26
Besvarad: 2017-09-22

Remissvar – Promemorian Anpassningar till dataskydds-förordningen av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde (Ds 2017:33) (pdf)

Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: 2017/953
Inkommen: 2017-06-28
Handläggare: Annika Lundbäck Melz
Senaste svarsdatum: 2017-09-15
Besvarad: 2017-09-05

Remissvar – Personuppgiftsbehandling för forsknings-ändamål (SOU 2017:50) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2017/888
Inkommen: 2017-06-13
Handläggare: Joachim Angermund
Senaste svarsdatum: 2017-10-15
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49) (pdf)

Utbildningsdepartementet
Diarienummer: 2017/870
Inkommen: 2017-06-13
Handläggare: Mikael Schöllin
Senaste svarsdatum: 2017-09-15
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/974
Inkommen: 2017-07-03
Handläggare: Mikael Schöllin
Senaste svarsdatum: 2017-10-19
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/985
Inkommen: 2017-07-05
Handläggare: Mikael Schöllin
Senaste svarsdatum: 2017-09-15
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/973
Inkommen: 2017-06-30
Handläggare: Peter Gärdqvist
Senaste svarsdatum: 2017-10-02
Besvarad: 2017-09-12

Remissvar – SOU201738 Kvalitet i välfärden (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/772
Inkommen: 2017-05-26
Handläggare: Mats Wagndal
Senaste svarsdatum: 2017-09-11
Besvarad: 2017-09-05

Remissvar – Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/764
Inkommen: 2017-05-24
Handläggare: Carina Ortiz
Senaste svarsdatum: 2017-08-28
Besvarad: 2017-08-22

Remissvar – yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/746
Inkommen: 2017-05-15
Handläggare: Saadia Rislund Aitattaleb
Senaste svarsdatum: 2017-09-01
Besvarad: 2017-08-22

Remissvar – förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”). (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/943
Inkommen: 2017-06-27
Handläggare: Andreas Lennmalm
Senaste svarsdatum: 2017-08-25
Besvarad: 2017-08-23

Remissvar – avseende Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28) (pdf)

Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: 2017/743
Inkommen: 2017-05-22
Handläggare: John Kling
Senaste svarsdatum: 2017-08-15
Besvarad: 2017-08-10

Remissvar – Betänkandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/783
Inkommen: 2017-05-23
Handläggare: Markku Ruonakangas
Senaste svarsdatum: 2017-08-15
Besvarad: 2017-06-29

Remissvar – Utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi, dir. 2016:3. (Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22). (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/596
Inkommen: 2017-04-13
Handläggare: Louise Sörme
Senaste svarsdatum: 2017-06-28
Besvarad: 2017-06-22

Remissvar – Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Ds 2017:18 (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: 2017/735
Inkommen: 2017-05-19
Handläggare: Johan Blommengren
Senaste svarsdatum: 2017-08-07
Besvarad: 2017-06-20

Remissvar – SOU 2017-13-Finansiering av infrastruktur med privat kapital (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/542
Inkommen: 2017-03-30
Handläggare: Melita Paripovic
Senaste svarsdatum: 2017-07-03
Besvarad: 2017-06-05

Remissvar - Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: – Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall - Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/452
Inkommen: 2017-03-15
Handläggare: Louise Sörme
Senaste svarsdatum: 2017-06-15
Besvarad: 2017-06-01

Remissvar – Se Barnet! Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning. SOU 2017:6 (pdf)

Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/347
Inkommen: 2017-02-16
Handläggare: Anna Nyman
Senaste svarsdatum: 2017-05-29
Besvarad: 2017-05-10

Remissvar – En förbättrad databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/420
Inkommen: 2017-03-09
Handläggare: Ebba Hartzell
Senaste svarsdatum: 2017-04-26
Besvarad: 2017-05-09

Remissvar SOU 2017:14 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (pdf)

Socialdepartementet
Diarienummer: 2017/381
Inkommen: 2017-02-28
Handläggare: Alexandra Kopf Axelman
Senaste svarsdatum: 2017-05-23
Besvarad: 2017-04-28

Remissvar – Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, COM(2017) 114 final (pdf)

Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/512
Inkommen: 2017-03-23
Handläggare: Jens Olin
Senaste svarsdatum: 2017-04-18
Besvarad: 2017-04-18

Remissvar – Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2) (pdf)

Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/138
Inkommen: 2017-01-20
Handläggare: Mattias Arvidsson
Senaste svarsdatum: 2017-04-19
Besvarad: 2017-04-11

Remissvar – Boverkets rapport 2016:32, En metod för bedömning av bostadsbyggnadsbehovet (pdf)
Näringsdepartementet
Diarienummer: 2017/133
Inkommen: 2017-01-19
Handläggare: Lena Lundkvist
Senaste svarsdatum: 2017-04-14
Besvarad: 2017-04-07

Remissvar av förordning som ändrar flygets omfattning i EU:s handelssystem fr.o.m. 2017 (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/370
Inkommen: 2017-02-27
Handläggare: Veronica Eklund
Senaste svarsdatum: 2017-03-27
Besvarad: 2017-03-14

Remissvar – En svensk flygskatt (SOU 2016:83) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/277
Inkommen: 2016-12-13
Handläggare: Kaisa Ben Daher
Senaste svarsdatum: 2017-03-01
Besvarad: 2017-02-28

Remiss – Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/212
Inkommen: 2017-02-02
Handläggare: Anna-Karin Nyström
Senaste svarsdatum: 2017-02-17
Besvarad: 2017-02-14

Remissvar – Riksintresseutrednings slutbetänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) (pdf)
Miljö- och energidepartementet
Diarienummer: 2017/246
Inkommen: 2016-10-19
Handläggare: Jerker Moström
Senaste svarsdatum: 2017-02-28
Besvarad: 2017-02-14

Remissvar – Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74) (pdf)
Justitiedepartementet
Diarienummer: 2017/161
Inkommen: 2016-11-15
Handläggare: John Kling
Senaste svarsdatum: 2017-02-10
Besvarad: 2017-01-31

Remissvar – Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet SOU 2016:72 (pdf)
Näringsdepartementet
Diarienummer: 2017/79
Inkommen: 2016-10-28
Handläggare: Susanne Gullberg Brännström
Senaste svarsdatum: 2017-01-31
Besvarad: 2017-01-23

Remissvar – Fokus premiepension - Betänkande av 2016 års premiepensionsutredning (SOU 2016:61) (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/75
Inkommen: 2016-10-21
Handläggare: Annika Damm
Senaste svarsdatum: 2017-02-01
Besvarad: 2017-01-19

Remissvar gällande Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/201 (pdf)
Finansdepartementet
Diarienummer: 2017/
Inkommen: 2016-12-20
Handläggare: Gerda Ländell
Senaste svarsdatum: 2017-01-18
Besvarad: 2017-01-18

Slutbetänkande Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)