Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande, och därmed en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. I ett svenskt perspektiv är tillgången till rent vatten och sanitet redan mycket god, exempelvis genom den omfattade infrastruktur för vatten och avlopp som stegvis byggts ut från 1960-talet och framåt. Sveriges utmaningar i relation till mål 6 handlar därför framför allt om risker och utsatthet för enskilda individer eller mindre geografiska områden. Hit hör till exempel lokal risk för bristande vattenkvalitet i ytvatten, eller att nödåtgärder måste vidtas för dricksvatten.

Läs mer om mål 6 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 6.1 – Säkert dricksvatten för alla

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

Indikator 6.1.1 - Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten

Nyckeltal

2020

100%

av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten

Indikator 6.1.2(N) - Andelen enskilda brunnar med otjänligt dricksvatten

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 6.1.3(N) - Antal/andel vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

73%

av kommunala grundvattentäkter i Sverige finns i vattenskyddsområden

2020

60%

av kommunala ytvattentäkter i Sverige finns i vattenskyddsområden

Tabell

Kommunala yt- och grundvattentäkter med respektive utan vattenskyddsområde

Antal och andel i procent

  Grundvattentäkter Ytvattentäkter
  Med vattenskyddsområde Saknar vattenskyddsområde Med vattenskyddsområde Saknar vattenskyddsområde
År Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
2020 1 229 72,9 458 27,1 111 60,3 73 39,7
2019 1 228 72,5 466 27,5 109 59,2 75 40,8
2018 1 228 72,3 471 27,7 111 60,0 74 40,0
2017 1 229 72,3 472 27,7 108 58,7 76 41,3
2016 1 227 72,1 475 27,9 108 59,0 75 41,0
2015 1 219 71,2 492 28,8 104 56,5 80 43,5
2014 1 201 69,8 519 30,2 105 56,5 81 43,5
2013 1 202 69,9 517 30,1 92 50,3 91 49,7
2012 1 092 64,1 611 35,9 80 43,5 104 56,5
2011 1 090 64,1 611 35,9 80 43,5 104 56,5
2010 1 110 63,5 639 36,5 77 40,7 112 59,3
2009 1 109 63,4 639 36,6 77 40,7 112 59,3
2008 1 097 64,0 617 36,0 78 41,5 110 58,5

Indikator 6.1.4(N) - Rapporterade kokningspåbud

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

74kokningspåbud

rapporterades i Sverige

Tabell

Kokningsrekommendationer

Antal dygn samt berörda personer

År Kokningsrekommendationer Antal dygn Berörda personer
2020 74 2 279 65 560
2019 82 2 100 98 495
2018 29 631 33 481
2017 59 1 029 114 945
2016 41 398 61 893
2015 28 431 21 993
2014 23 415 129 495
2013 24 583 247 520

Källa: Publikationer, Livsmedelsverket

Uppgifterna finns i publikationen ”Rapport om Sveriges livsmedelskontroll”.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 6.2 – Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

Indikator 6.2.1 - Andel av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster

Nyckeltal

2020

95%

av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster

Delmål 6.3 – Förbättra vattenkvaliteten och avloppsrening samt öka återanvändning

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Indikator 6.3.1 - Andelen av hushållens och industrins avloppsvattensflöden som hanteras på ett säkert sätt

Nyckeltal

2020

95%

av hushållens och industrins avloppsvattensflöden som hanteras på ett säkert sätt

Indikator 6.3.2 - Andelen vattenförekomster med god yt- och grundvattenstatus

Tabell

Grundvattenförekomster i Sverige efter statusklassning

  2020 2015
  Kvantitativ status Kemisk status Kvantitativ status Kemisk status
Antal vattenförekomster totalt 3 702 3 702 3 311 3 311
Antal vattenförekomster med god status 3 673 3 614 3 302 3 235
Andel vattenförekomster i procent med god status 99,2 97,6 99,7 97,7

Källa: Sverige - Land, VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

Hämtad 190823, 201112.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Sjöar i Sverige efter statusklassning

  2020 2015
  Ekologisk status och potential Kemisk status Ekologisk status och potential Kemisk status
Antal vattenförekomster totalt 7 455 7 455 7 426 7 426
Antal vattenförekomster med god status eller bättre 3 943 0 3 626 0
Antal vattenförekomster ej klassade + data saknas 5 0 4 4
Andel vattenförekomster i procent med god status eller bättre 52,9 0 48,8 0

Källa: Sverige - Land, VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

Hämtad 190823, 201112.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

Vattendrag i Sverige efter statusklassning

  2020 2015
  Ekologisk status och potential Kemisk status Ekologisk status och potential Kemisk status
Antal vattenförekomster totalt 15 695 15 695 15 096 15 096
Antal vattenförekomster med god status eller bättre 5 412 0 4 795 0
Antal vattenförekomster ej klassade + data saknas 19 0 3 4
Andel vattenförekomster i procent med god status eller bättre 34,5 0 31,8 0

Källa: Sverige - Land, VISS (VattenInformationsSystem Sverige)

Hämtad 190823, 201112.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 6.3.3(N) - Andel av befolkningen som är ansluten till avlopp med godkänd rening

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 6.4 – Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Indikator 6.4.1 - Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten över tid

Nyckeltal

2015

22 000m3

sötvatten används i Sverige per miljoner kronor i förädlingsvärde för branschen massa, papper, pappersvaror

Tabell

Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten efter bransch

Tusentals kubikmeter sötvatten per miljoner kronor i förädlingsvärde

 HushållJordbruk (SNI 01)Industri totalt (SNI 05-35, exkl. vattenkraft och kärnkraft, elverkens andel av förädlingsvärdet och ur BNP har exkl.)Massa, papper, pappersvaror (SNI 17)Stål- och metallverk; metallvaror (SNI 24-25)Övrigt (SNI 36-99)
2015 6 2 22 2 0
2010 7 3 28 3 0
2005 9 3 28 3 0

Indikator 6.4.2 - Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser

Nyckeltal

2015

1,2%

är graden av vattenbrist i Sverige

Diagram

Färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser

Grad av vattenbrist i procent

Diagram: Färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 6.5 – Integrerad förvaltning av vattenresurser

Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

Indikator 6.5.1 - Grad av införlivande av förvaltning av vattenresurser

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 6.5.2 - Andelen yta av gränsöverskridande avrinningsområden med praktiska arrangemang för vattensamarbete

Nyckeltal

2020

100%

av de gränsöverskridande vattenförekomsterna omfattas av överenskommelser mellan länderna.

Delmål 6.6 – Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

Indikator 6.6.1 - Förändringar i utbredningen av vattenrelaterade ekosystem över tid

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 6.6.2(N) - Skyddade områden med limniskt syfte

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

16områden

med nytillkomna naturreservat med limniskt syfte i Sverige

Tabell

Skydd av limniska områden

Antal nytillkomna naturreservat per år

  limniska naturreservat övriga naturreservat
2021 16 67
2020 13 110
2019 26 175
2018 17 182
2017 26 230
2016 21 222
2015 26 129
2014 30 154

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 6.6.3(N) - Åtgärdade vandringshinder

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2021

52vandringshinder

i Sverige är åtgärdade

Tabell

Åtgärder vid vandringshinder

Antal åtgärder

  Antal
2021 52
2020 56
2019 55
2018 84
2017 85
2016 122
2015 100
2014 104
2013 110
2012 119
2011 30
2010 42
2009 47
2008 90
2007 85
2006 83
2005 85
2004 71
2003 69
2002 68
2001 61
2000 53

Källa: Åtgärder i Vatten (ÅiV)

Vandringshinder som åtgärdats årligen, exempelvis genom installation av fiskvägar eller omlöp.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Antal installerade faunapassager och borttagna vandringshinder

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 6.a – Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer

Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.

Indikator 6.a.1 - Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till vatten- och sanitetssektorn

Nyckeltal

2020

902mkr

är det offentliga utvecklingsbiståndet från Sverige som anslås till vatten- och sanitetssektorn i utvecklingsländer

Diagram

Offentligt utvecklingsbistånd från Sverige till vatten- och sanitetssektorn

6.a.1

Källa: Development finance data - OECD, Sida

Statistiken kommer från Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 6.b – Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering [redovisas ej]

Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

Indikator 6.b.1 - Andelen lokala administrativa enheter med etablerade och fungerande politik och förfaranden för lokalsamhällets deltagande i vatten- och sanitetshantering

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar